FSMMIPA

ፌዴራል አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ማስፋፊያ ባለሥልጣን

Federal Small & Medium Manufacturing Industry Promotion Authority

  1. የጥናትና ስልጠና አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት
  2. የመረጃና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት
  3. የአካባቢ ደህንነትና ኢነርጂ አጠቃቀም ዳይሬክቶሬት
  4. የኢንተርፕሩነርሺፕ ልማት ዳይሬክቶሬት 
  5. የኢንኩቤሽን ማዕከላት ማበልፀጊያና የቴክኖሎጂ ስርፀት ዳይሬክቶሬት